prostota

Empty yourself of everything.
Let the mind become still.
The ten thousand things rise and fall
while the Self watches their return.
They grow and flourish
and then return to the Source.
Returning to the Source is stillness,
which is the way of Nature.

– Lao Tsu
Tao Te Ching, Verse 16

Opróżnij siebie ze wszystkiego.
Pozwól umysłowi stać się spokojnym.
Dziesięć tysięcy rzeczy wznosi się i upada
gdy Ja obserwuje ich powrót.
Wzrastają i rozkwitają
i wreszcie wracają do Źródła.
Powrót do Źródła jest spokojem,
który jest drogą Natury.

– Lao Tsu
Tao Te Ching, Verse 16

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *